.

"විරිය සම්බොජ්ඣංග" දේශනය

  •  2017 අගෝස්තු 06 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  කොළඹ 07, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී "විරිය සම්බොජ්ඣංග"  ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

google drive මගින් download කරගැනීමට -   https://goo.gl/aJU9w8

youtube මගින් නැරඹීමට - https://www.youtube.com/watch?v=-o2nVny7pbc

 

හඬ පටය 42.84Mb