.

නිවන් මඟ විමසුම ඇසුරින් කල දේශනය

  • නිවන් මඟ විමසුම මැයෙන් 2018 වසරේ මාර්තු මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2018.03.03

ස්ථානය: කොළඹ, ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය  

කාලය: පැය 7

Youtube : https://youtu.be/ZeJqSbNbvHo

Mp3 : https://goo.gl/xCWVA5

ඇසීමට

බාගත කරගැනීම්

N_NiwanMagaVimasuma_03_03_2017.mp3378.50Mb.