.

ගල්ලෑව වෙහෙර පුරාණ අරණ්‍ය සේනාසනය

මහව, කෝන්වැව, ඉහලගම, ගල්ලෑව වෙහෙර පුරාණ අරණ්‍ය සේනාසනය