.

යොමුව

සියලු ලිපි යොමුකළයුතු ලිපිනය

චිත්ත විශුද්ධි පදනම

ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය,දොඩම්තලාව, මල්ලියගොඩ, වෑඋඩ.

Tel -  0772900095

E-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 උපදේශණ

ශ්‍රි ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අධිකරණ ලේඛකාධිකාරී පුජ්‍යතර මහාචාර්ය අත්තංගනේ රතනපාල මාහිමියන්වහන්සේ.

මහව, කෝන්වැව, ඉහලගම, ගල්ලෑව වෙහෙර පුරාණ අරණ්‍ය සේනාසන වාසී චිත්ත විශුද්ධි පදනමේ අනුශාසක, උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින් වහන්සේ.

Tel-0772559401

සභාපති

ලේකම්

 H. හියාරාපිටිය මයා,

 නො.82, දකුණු රවුම් පාර, කුරුණෑගල.

Tel - 0777729668
W.L. සිරිවර්ධන මයා,

57 B, දේවාල පාර, මහර, කඩවත.

Tel - 0718355936