.

මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඇසුරින් 2013 වසරේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2013

ස්ථානය: කුරුණෑගල දී

කාලය: පැය 6


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_ParinibbanaSuthraya.mp376.45Mb.