.

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද පැය හයක ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය :     2013

ස්ථානය:  විද්‍යා ශේකර පිරිවෙන, බැන්ඩියමුල්ල, ගම්පහ https://viagrafro...

කාලය:   පැය 6


ඇසීමට

1 කොටස

2 කොටස

3 කොටස

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_Karaneeyameththa_Suthraya_1.mp322.45Mb1 කොටස
S_Karaneeyameththa_Suthraya_2.mp321.13Mb2 කොටස
S_Karaneeyameththa_Suthraya_3.mp323.70Mb3 කොටස

සටහන්

ඒ ශාන්ත පදය වන "අමා නිවන" ට පැමිණ වාසය කිරීමට කැමති අයකු විසින් ඒ සඳහා ඇතිකර ගත යුතු කුසලතා ...

සක්‌කෝ - සියලු කටයුතු වල දක්‍ෂයෙක්‌ විය යුතුයි

උජූච - සෘජු (අවංක) කෙනෙක්‌ විය යුතුයි.

සූජූච - ඉතා අවංක කෙනෙක්‌ විය යුතුයි.

සුචචෝ චස්‌ස - කීකරු කෙනෙක්‌ විය යුතුයි.

මුදු - මෘදු හිතැත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

අනතිමානී - අධික මාන නැත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

සන්තුස්‌සකෝච - ලද දෙයින් සතුටු වන කෙනෙක්‌ විය යුතුයි.

සුභරෝච - පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැක්‌කෙක්‌ විය යුතුයි.

අප්පකිච්චෝච - අඩුවෙන් වැඩ කටයුතු ඇත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

සල්ලහුකවුත්තී - සැහැල්ලු පැවතුම් ඇත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

සන්තින්ද්‍රියෝච - දමනය කළ සන්සුන් ඉඳුරන් ඇත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

නිපකෝච - තැනට සුදුසු නුවණ ඇත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

අප්පගබ්බෝ - හැඩිදැඩි අසංවරගති නැත්තෙක්‌ විය යුතුයි.

කුලේසු අනනුගිද්ධෝ - හිතමිත්‍ර කුලපවුල් වල නොඇලෙන්නෙක්‌ විය යුතුයි.

නච බුද්දං සමාචරේ කිඤaචියේන - නුවණැත්තන් නින්දා කරන ඉතා සුළු වරදක්‌ වත් නොකරන අයෙක්‌ විය යුතුයි.