.

රථවිනීත සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  • රථවිනීත සූත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ අප්‍රේල් මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.04.30

ස්ථානය: ගාල්ල නගරශාලාවේ 

කාලය: පැය 5

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_RathavineethaSuthraya_30042017.mp361.92Mb.

  discover this