.

ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද පැය පහක ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය :     2013 නොවැම්බර්

ස්ථානය:  පානදුර නගර ශාලාවේදී

කාලය:    පැය 5


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_GirimanandaSutta.mp368.72Mb.