.

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින් 2015 සැප්තැම්බර් 05 දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2015 -09-05

ස්ථානය: බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී

කාලය: පැය 5


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_SathipattanaSuthraBMICH.mp362.08Mb.