.

 

 භාවනා කමටහන් දේශනා

ආනාපානසති භාවනාව

ආනාපානසති කමටහන දීර්ඝ වශයෙන්  කරන ලද දේශනා සඳහා පහත යෙදුම් වෙත යොමු වන්න.

 

 

කමටහන සාරාංශ වශයෙන් කරනලද දේශනාව සහ ගැටළු සාකච්ඡාව.

බාගත කරගැනීමට 54.87Mb

Youtube මගින් නැරඹීමට පහත යොමුව භාවිතා කරන්න -

https://www.youtube.com/watch?v=lbSKQQa4bYg&list=PLvB-B6hmoIXkVl_uSnHBBiut2sCfZxi7J

සාකච්ඡා කරනලද ගැටළු - 

1. ආනාපානසති භාවනාව නාසිකාග්‍රයෙන්ම පටන්ගත යුතුද?

2. අනාපාන සති භාවනාව වැඩීමේ බොහෝ ක්‍රමවේද තිබේද?

3. ඒ ඒ පියවර සම්පුර්ණ බව දැනගන්නේ කෙසේද?

4. ආනාපානසති භාවනාව සමථ භාවනාවක් පමණද?

5. පළමු හෝ දෙවන පියවරේදී හුස්ම සංසිදීම වැරදිද?

6. තුන්වන පියවර සම්පුර්ණ බව දැනගන්නේ කෙසේද?

7. ඵස්සං භයං කාය සංඛාරං අධිෂ්ඨාන කල යුතුද?

8. ආනාපානසති භාවනාවට පෙර සතර කමටහන වැඩිය යුතුද?

9. ආශ්වාසය එකවිදිහකට සහ ප්‍රශ්වාසය තව විදිහකට දැනීම වැරදිද?

10. භාවනාවේදී ආයාසයෙන් හුස්ම ගැනීම වැරදිද?

11. වෙනත් භාවනාවක් අතරතුර අනාපානයට සිත යොමුවීම නොවිය යුත්තක්ද?

12. ආනාපානසතිය වැඩිම අනිකුත් භාවනා වලට උදව්වක්ද?

13. ආනාපානසති භාවනාව ආධුනිකයෙකුට සුදුසුද?