.

 

 භාවනා කමටහන් දේශනා

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය (2) ඇසුරින් කල දේශනය

  • බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ පෙබරවාරි මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.02.04

ස්ථානය: පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ දී

කාලය: පැය 7

Google Drive Link

https://drive.google.com/drive/folders/0B_wiH_ABq5viWmMwOHEwSHZuRDQ

Youtube මගින් සම්පුර්ණ වැඩසටහන නැරඹීමට 

https://www.youtube.com/watch?v=jVOj5Nr9_LA

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_Brahmajala_Suthraya.mp3183.92Mb.