.

 

 භාවනා කමටහන් දේශනා

සල්ලේඛ සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  සල්ලේඛ සුත්‍රය ඇසුරින් 2017 දෙසැම්බර්  16 දින මොරගහතැන්න, පාදුක්ක, ශ්‍රි මහා විහාරස්ථානයේ දී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017 -12-16

ස්ථානය: මොරගහතැන්න, පාදුක්ක, ශ්‍රි මහා විහාරස්ථානයේ දී

කාලය: පැය 5


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

SC_SallekaSuthraya_161217.mp361.58Mb.