.

අනිත්‍ය භාවනාව

අනිත්‍ය කමටහන විස්තර කරන ලද දේශනා සඳහා පහත යෙදුම් වෙත යොමු වන්න.

2017 මැයි 06 දින 

හොරණ, ඉළිඹ ශ්‍රී දෙවින්දාරාම විහාරස්ථානයේදී 

youtube හරහා නැරඹීමට - https://www.youtube.com/watch?v=VGiAGOIqg9s

MP3: https://goo.gl/8CP5d5