.

යේ ධම්මා හේතුප්පභවා - තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ

2011-02-27 දින- පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 

හේතු නිසා හටගත් යමක් ඇත් ද, එම හේතුන්‍ තථාගතයන් වහන්සේ විස්තර කරන සේක; ඒවායේ නිරෝධයත් දේශනා කළ සේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ, මෙසේ පවසන මහා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමකි.

බාගත කරගැනීමට 11.15Mb