.

ප්‍රථම ධ්‍යානය

2011-05-31 දින- පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 

බාගත කරගැනීමට 11.64Mb