.

සීලය

2011-09-26 දින- පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව  

බාගත කරගැනීමට 12.25Mb