.

බෞද්ධයා නාලිකාවේ පවත්වන ලද දේශනා

චිත්ත ව්ශුද්ධි පදනමේ ස්වාමින්වහන්සේලා විසින් බෞද්ධයා නාලිකාවේ පවත්වන ලද දේශනා කිහිපයක්.

පුජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා කිහිපයක්

 

google drive link - https://drive.google.com/drive/folders/0B_wiH_ABq5viRkNzYmRnR0ZRR28

2015.07.19 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 10.92Mb

2015.11.13 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.38Mb

2015.11.28 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.30Mb

2016.01.08 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.90Mb

2016.01.19 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 10.72Mb

2016.01.22 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 12.03Mb

2016.02.28 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.33Mb

2016.03.18 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.86Mb

2016.03.20 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.76Mb

2016.04.03 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 12.13Mb

2016.04.08 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.60Mb

2016.04.18 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.91Mb

2016.04.22 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.17Mb

2016.04.28 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.97Mb

2016.04.29 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.76Mb

2016.05.03 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 10.77Mb

2016.05.05 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.51Mb

2016.06.05 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.85Mb

2016.07.04 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.26Mb

2016.07.16 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.64Mb

2016.07.21 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.73Mb

2016.07.30 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 12.19Mb

2016.08.03 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 12.13Mb

2016.08.13 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 11.52Mb

2016.08.20 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 10.48Mb