.

දෙවන වැඩසටහන - ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සතර කමටහන් සහ මෛත්‍රි භාවනාව

2015-07-26 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන දින ධර්ම දේශනා.

මෛත්‍රි කමටහන

මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා
මම තරහ නැත්තෙක් වෙම්වා
මෙම දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්වා
මම සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෙක් වෙම්වා

මා මෙන්
සියලු සත්ත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා
සියලු සත්ත්වයෝ තරහ නැත්තෝ වෙත්වා
සියලු සත්ත්වයෝ දුක්පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා
සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා

මාසික ධර්ම වැඩසටහන් විස්තරය ලබාගැනීමට - වැඩසටහන් විස්තරය

1 කොටස 71.07Mb

2 කොටස 51.64Mb

3 කොටස 75.61Mb

4 කොටස 20.69Mb