.

සැප්තැම්බර් පෝය දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව

2015-09-27 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ පෝය දින ධර්ම දේශනාව.

1 කොටස 19.57Mb

2 කොටස 21.80Mb