.

පස් වන වැඩසටහන - අභිධර්මය ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම

2016-02-28 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ පස් වන දින ධර්ම දේශනාව.

1 කොටස - 16.57Mb

2 කොටස - 17.10Mb

3 කොටස - 24.57Mb

4 කොටස - 24.87Mb