.

හය වන වැඩසටහන - අනාත්ම සංඥාව

2016-03-27 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හය වන දින ධර්ම දේශනා.

1 කොටස - 16.09Mb

2 කොටස - 13.61Mb

3 කොටස - 17.25Mb

4 කොටස - 7.16Mb

5 කොටස - 5.30Mb