.

හත් වන වැඩසටහන - ආනාපානසති භාවනාව 1

2016-04-24 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හත් වන දින ධර්ම දේශනා.

1 කොටස - 14.09Mb

2 කොටස - 11.90Mb

3 කොටස - 22.58Mb

4 කොටස - 21.46Mb