.

අට වන වැඩසටහන - ආනාපානසති භාවනාව (2)

2016-05-29 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ අට වන දින ධර්ම දේශනා.

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින් වහන්සේ සහ පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලදී.

1 කොටස - 16.75Mb

2 කොටස - 12.67Mb

3 කොටස - 14.55Mb

4 කොටස - 17.31Mb