.

හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන

2015-05-31 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හඳුන්වාදීමේ ධර්ම දේශනාව.

1 කොටස 29.71Mb

2 කොටස 14.08Mb