.

පළමු වැඩසටහන - අනාත්ම සංඥාව

2015-06-28 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු දින ධර්ම දේශනා.

මාසික ධර්ම වැඩසටහන් විස්තරය ලබාගැනීමට - වැඩසටහන් විස්තරය

1 කොටස 103.63Mb

2 කොටස 120.61Mb

3 කොටස 81.14Mb