.

හතර වන වැඩසටහන - මරණ සතිය

2015-10-25 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හතර වන දින ධර්ම දේශනාව.

Navaseevathika meditation help - https://www.youtube.com/watch?v=XcOSXSgAq3s

හඬපටය - 33.36Mb