.

තුන්වන වැඩසටහන - අසුභ භාවනාව

2015-08-23 දින,  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වන දින ධර්ම දේශනා.

 

දෙතිස් කුණුප - Kunupa32.pdf

1 කොටස 41.34Mb

2 කොටස 50.52Mb

3 කොටස 57.98Mb

4 කොටස 52.02Mb

5 කොටස 87.89Mb