.

පානදුර - තුන්වන වැඩසටහන - අප්‍රේල් 2016

2016-04-05 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වන වන දින ධර්ම දේශනා.

 ආනාපානසති භාවනාව සහ සක්මන් භාවනාව

1 කොටස - 31.71Mb

2 කොටස - 39.28Mb