.

පානදුර - හතර වන වැඩසටහන - මැයි 2016

2016-05-01 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හතර වන දින ධර්ම දේශනා.

 මෛත්‍රී භාවනාව

youtube link - https://www.youtube.com/watch?v=v9nzEkZSk2E

සම්පුර්ණ වැඩසටහන 64.43Mb