.

පානදුර - පස් වන වැඩසටහන - ජුනි 2016

2016-06-05 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ පස් වන දින ධර්ම දේශනා.

 මරණානුස්සති භාවනාව,  බුද්ධානුස්සති භාවනාව 

youtube link - https://www.youtube.com/watch?v=NQ3aeECVJgM

සම්පුර්ණ වැඩසටහන 55.09Mb