.

පානදුර - හය වන වැඩසටහන - ජූලි 2016

2016-07-03 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හය වන දින ධර්ම දේශනා.

 අභිධර්මය ප්‍රයෝගිකව අත්දැකිය හැකි ධර්මයක්ද? නාම-රූප සන්තතිය හඳුනා ගැනීම.
ශරීරයට ආවේනික හැඩයක් පැවතීම හේතු ඵල දහමට එකඟ වේද. කර්මය, කර්ම විපාකදීම් සහ මතකය පිළිබඳ ඉතා පැහැදිළි විග්‍රහයක්.

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

youtube link - https://www.youtube.com/watch?v=DXwZsHi5U9I

1 කොටස 29.90Mb

2 කොටස 38.26Mb