.

පානදුර - හත් වන වැඩසටහන - අගෝස්තු 2016

2016-08-13 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ හත් වන දින ධර්ම දේශනා.

 අනාත්ම සංඥාව

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

Youtube හරහා නැරඹීමට - www.youtube.com/watch?v=Du16vvh4CPM

 

සම්පුර්ණ වැඩසටහන 45.99Mb