.

පානදුර - අට වන වැඩසටහන - සැප්තැම්බර් 2016

2016-09-04 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ අට වන දින ධර්ම දේශනා.

අනාත්ම සංඥාව සහ ආනාපානසති භාවනාව.

 

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

මුල් විනාඩි කිහිපයේ ශබ්දය තරමක් අඩු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

1 කොටස 24.20Mb

2 කොටස 16.59Mb

3 කොටස 15.50Mb