.

පානදුර - නම වන වැඩසටහන - ඔක්තෝබර් 2016

2016-10-02 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ නම වන දින ධර්ම දේශනා.

ආනාපානසති භාවනාව.

 

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

1 කොටස 6.45Mb

2 කොටස 9.62Mb

3 කොටස 23.26Mb

  https:/....enerique-viagra/