.

පානදුර - දස වන වැඩසටහන - නොවැම්බර් 2016

2016-11-12 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ දස වන දින ධර්ම දේශනා.

සතර සතිපට්ඨානය ප්‍රයෝගිකව අත්දැකීම සහ අට්ඨික සංඥාව.

 

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

1 කොටස 44.94Mb

2 කොටස 48.38Mb

3 කොටස 23.87Mb