.

පානදුර - එකළොස්‌ වන වැඩසටහන - දෙසැම්බර් 2016

2016-12-04 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ එකළොස්‌ වන දින ධර්ම දේශනා.

ප්‍රහාන සංඥාව.

 

youtube link - https://youtu.be/jDqb8Boi5Dc

සම්පුර්ණ වැඩසටහන 97.92Mb