.

පානදුර - දොළොස්‌ වන වැඩසටහන - පෙබරවාරි 2017

2017-02-26 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ දොළොස්‌ වන දින ධර්ම දේශනා.

පටිච්චසමුප්පාදය 

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

සම්පුර්ණ වැඩසටහන 65.77Mb