.

පානදුර - දහතුන් වන වැඩසටහන - මාර්තු 2017

2017-03-26 දින, පානදුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන මාසික වැඩසටහන් මාලාවේ දහතුන් වන දින ධර්ම දේශනා.

සති සම්පජඤ්ඤය

google drive link - https://drive.google.com/folderview?id=0B_wiH_ABq5vibnlGdERTdFNaQzg

youtube link - https://www.youtube.com/watch?v=LdmnDrNDaVQ

සම්පුර්ණ වැඩසටහන 56.54Mb