.

ධර්ම දේශනාව - මහරගම පිළිකා රෝහල

  •  2015- ඔක්තෝම්බර් මස  03 දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මහරගම පිළිකා රෝහලේ දී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

හඬ පටය 9.71Mb