.

කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව, 2015 නොවැම්බර්

  •  2015 - නොවම්බර් මස 18 දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්, නො. 99, දික්හේනපුර, හොරණ යන ස්ථානයේ දී පවත්වන ලද කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව.

 

හඬ පටය 20.64Mb