.

ධර්ම දේශනාව - වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී

  •  2017- පෙබරවාරි 10 වන නවම් පොහෝ දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

හඬ පටය 20.49Mb