.

ධර්ම සාකච්ඡාව - පතහවත්ත ශ්‍රී පුෂ්කරාරාම ව්හාරස්ථානය

  •  2017 මාර්තු 04 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්, බණ්ඩාරගම පතහවත්ත ශ්‍රී පුෂ්කරාරාම ව්හාරස්ථානයේදී සමාජ විශ්වාස පිලිබඳ ව කරන ලද ධර්ම දේශනාව

    විදුලිබලය ඇනහිටීම නිසා සිදුවූ ප්‍රමාද දෝෂයක් හේතුවෙන් සමහර ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පටිගත වී නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න yeapharmacy.com.

    google drive මගින් download කරගැනීමට - https://drive.google.com/file/d/0B_wiH_ABq5vibnA5d3dfXzIzZjg/view

 

හඬ පටය 34.41Mb