.

"සති සම්බොජ්ඣංග" දේශනය

  •  2017 මාර්තු 05 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  කොළඹ 07, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී "සති සම්බොජ්ඣංග"  ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

google drive මගින් download කරගැනීමට -   https://drive.google.com/file/d/0B_wiH_ABq5viMFc2a2JBakd2cVE/view

youtube මගින් නැරඹීමට - https://www.youtube.com/watch?v=o_LiJ41a9Uc https://edrxcare.com/ka....

 

හඬ පටය 48.82Mb