.

"ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංග" දේශනය

  •  2017 මැයි 07 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  කොළඹ 07, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී "ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංග"  ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

google drive මගින් download කරගැනීමට -   https://goo.gl/1QZLGZ

youtube මගින් නැරඹීමට - https://www.youtube.com/watch?v=Rrbkivj2FOY

 

හඬ පටය 53.35Mb