.

සාකච්ඡාමය ධර්ම දේශනාව

  •  2017 ජූලි 02 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  පානදුර, අළුබෝමුල්ල , අරුග්ගොඩ, ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසරාරාම මහා විහාරස්ථානයේදී  ජීවිතයට ප්‍රායෝගික බුදුදහම මැයෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

google drive මගින් download කරගැනීමට -   https://drive.google.com/drive/folders/0B_wiH_ABq5viaktSQkhMMnhfdEE

 

1 කොටස 17.90Mb

2