.

"ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංග" දේශනය

  •  2017 සැප්තැම්බර් 03 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  කොළඹ 07, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී "ප්‍රීති  සම්බොජ්ඣංග"  ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

google drive මගින් download කරගැනීමට -   https://goo.gl/c5BR83

youtube මගින් නැරඹීමට - https://youtu.be/dAQYCMnMz8I

 

හඬ පටය 38.05Mb