.

"පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංග" දේශනය

  •  2017 ඔක්තෝබර්  01 වන දින පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  කොළඹ 07, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේදී "පස්සද්ධි  සම්බොජ්ඣංග"  ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

google drive මගින් download කරගැනීමට -   https://drive.google.com/file/d/0B_wiH_ABq5viTmxWblFXY3hLSlE

youtube මගින් නැරඹීමට - https://youtu.be/LTq_Y-YmwbA

 

හඬ පටය 31.12Mb