.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

විමුත්‌තායතන සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

2015/05/31 දින විමුත්‌තායතන සූත්‍රය ඇසුරෙන් දේශනා කරන ලද පැය 3ක පමණ දේශනාව.

විස්තර

දිනය :       2015-05-31

ස්ථානය:    ආනන්ද භාවනා මද්‍යස්ථානය, ඉඳිගොල්ල, ගම්පහ.

කාලය:      පැය 3

වීඩියෝ

වීඩියෝව 4 වැනි කොටස

ඇසීමට

හඬ පටය 1 වැනි කොටස

හඬ පටය 2 වැනි කොටස

හඬ පටය 3 වැනි කොටස

හඬ පටය 4 වැනි කොටස

හඬ පටය 5 වැනි කොටස

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_P1.mp310.29Mbහඬ පටය 1 වැනි කොටස
SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_P2.mp310.66Mbහඬ පටය 2 වැනි කොටස
SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_P3.mp310.66Mbහඬ පටය 3 වැනි කොටස
SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_P4.mp310.66Mbහඬ පටය 4 වැනි කොටස
SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_P5.mp31.02Mbහඬ පටය 5 වැනි කොටස
SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_P4.mp4289.35Mbවීඩියෝව 4 වැනි කොටස
SC_VimukthayathanaSuthraya_31052015_L.mp4883.24Mbතත්වයෙන් වැඩි සම්පුර්ණ වීඩියෝව