.

 සූත්‍ර දේශනා

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාදක කරගනිමින්, පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහසේ විසින් පවත්වන ලද දීර්ඝ ධර්ම දේශනා (එක් දේශනාවක් පැය 6 ක් පමණ වේ) මෙහි ඇතුලත්වේ.

කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය (2) ඇසුරින් කල දේශනය

  • කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ මාර්තු මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.03.04

ස්ථානය: හෝමාගම, පනාගොඩ යුධ හමුදා බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේදී

කාලය: පැය 5

 google drive link - https://drive.google.com/file/d/0B_wiH_ABq5viZEhOeUQ3TGpRcVU/view

Youtube මගින් සම්පුර්ණ වැඩසටහන නැරඹීමට 

https://www.youtube.com/watch?v=GlwTQ7DgvFA

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_KaraneeyameththaSuthraya_2017.03.04.mp369.77Mb.