.

 සූත්‍ර දේශනා

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාදක කරගනිමින්, පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහසේ විසින් පවත්වන ලද දීර්ඝ ධර්ම දේශනා (එක් දේශනාවක් පැය 6 ක් පමණ වේ) මෙහි ඇතුලත්වේ.

මහානිදාන සුත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  • මහා නිධාන සුත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ මැයි මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.05.06

ස්ථානය: කැලණිය රජ මහා විහාරස්ථානයේදී

කාලය: පැය 5

 google drive link - https://goo.gl/YRDt0G https://espanolcialis.net/....

Youtube මගින් සම්පුර්ණ වැඩසටහන නැරඹීමට 

https://www.youtube.com/watch?v=BG_zewb7ZnE&list=TLGGNXLEGT_nVjAxNzA1MjAxNw

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_MahaNidhanaSuthraya_06052017.mp355.70Mb.